Formulár na odstúpenie od zmluvy

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Komu:  DaFi slovakia s.r.o., Kmeťova 277, 966 21 Lovča

Email: obchoddafi@gmail.com

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy č.                                na tento tovar:

 

.........................................................................................................................................................

 

.........................................................................................................................................................

 

.........................................................................................................................................................

 

.........................................................................................................................................................

 

.........................................................................................................................................................

 

Dátum objednania/dátum prijatia:

 

.........................................................................................................................................................

 

Doklad o kúpe č.:

 

.........................................................................................................................................................

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

 

.........................................................................................................................................................

 

Adresa spotrebiteľa:

 

.........................................................................................................................................................

 

Číslo účtu na vrátenie peňazí vo formáte IBAN:

 

.........................................................................................................................................................

 

 

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

 

 

..........................................

 

 

Dátum:

 

....................................

 

 

       

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

 

  1. Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
  2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
  3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným doporučene poštou alebo e‐mailom s vyžiadaním si potvrdenia o prečítaní) na adresu: obchoddafi@gmail.com
  4. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

 

DÔSLEDKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

 

  1. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy a splnená podmienka podľa ods. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
  2. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená po doručení vráteného tovaru v nepoškodenom a nepoužívanom stave s originál dokumentáciou, balením a visačkami či inými štítkami späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.